ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಾಲ್ಕು

cargo warehouse
ಸರಕು ಗೋದಾಮು
back seam
ಹಿಂದಿನ ಸೀಮ್
circular loom
ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಗ್ಗ
coating workshop
ಲೇಪನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
print workshop
ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
drawing woven workshop
ನೇಯ್ದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು
sewing workshop
ಹೊಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
Lamination
ಲ್ಯಾಮಿನೇಶನ್
starlinger coating
ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಗರ್ ಲೇಪನ
starlinger machine
ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಗರ್ ಯಂತ್ರ